עוד לקוחות מספרים

*שמות ופרטי זיהוי נוספים הושמטו על מנת לשמור על פרטיות הכותבים